Portalul :: Sindical

                 Acasa > AGENTIA NATIONALA DE INTEGRITATE( ANI) page 3
   Potrivit Listei cuprinzând funcţiile publice din Anexa la titlul III din Legea nr. 161/2003:

 

   I. Funcţii publice generale sunt:
   1. secretar general al Guvernului şi secretar general adjunct al Guvernului;
   2. consilier de stat;
   3. secretar general şi secretar general adjunct din ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;
   4. prefect;
   5. subprefect;
   6. secretar general al prefecturii, secretar general al judeţului şi al municipiului Bucureşti;
   7. director general din cadrul ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;
   8. director general adjunct, director şi director adjunct din aparatul ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;
   9. secretar al municipiului, al sectorului municipiului Bucureşti, al oraşului şi comunei;
   10. director executiv şi director executiv adjunct ai serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi în cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale;
   11. şef serviciu;
   12. şef birou;
   13. expert, consilier, inspector, consilier juridic, auditor;
   14. referent de specialitate;
   15. referent.

 

   NOTĂ:
    Funcţii publice generale, altele decât cele prevăzute la pct. I, se stabilesc cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

   II. Funcţii publice specifice sunt:
   1. arhitect-şef;
   2. inspector de concurenţă;
   3. inspector vamal;
   4. inspector de muncă;
   5. controlor delegat;
   6. comisar.

            NOTĂ: Funcţii publice specifice, altele decât cele prevăzute la pct. II, se pot stabili de autorităţile şi instituţiile publice, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

            Din continutul acestei liste se poate constata ca niciuna din calitatile detinute: de membru al Plenului C.E.S. cat si a celei de Presedinte al C.S.D.R. nu implica exercitiul unei functii sau demnitati publice si pe cale de consecinta nu se poate constata existenta unei stari de incompatibilitate sau a unui conflict de interese in sarcina mea, pe timpul exercitarii madatului de vicepresedinte al C.N.A.S.

Imprejurarea ca, atat calitatea de membru al Plenului C.E.S. cat si a celei de Presedinte al C.S.D.R. nu implica exercitiul unei functii sau demnitati publice pe timpul exercitarii este dovedita si prin raspunsurile primite la solicitarile mele adresate CES ( Adresa nr. 469/21.10.2012 )

2. Calitatea de vicepresedinte al Casei Nationale de Asigurari de sanatate si de vicepresedinte al Consiliului de Administratie al C.N.A.S. au fost dobandite in mod legal potrivit Hotararii Consiliului de Administratie al C.N.A.S. nr.19/21.10.2008 si al Ordinului Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de sanatate nr.787/21.10.2008.

Numirea in  functia de vicepresedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate s-a facut cu respectarea prevederilor art. 276 alin. 1, art. 277 alin. 2  si art. 282 alin. 3 lit. b din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si a art. 15 alin. 1 si 2 din H.G nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit prevederilor art. 276 din Legea nr. 95/2006:

 

   ,, (1) Consiliul de administraţie al CNAS se constituie din 17 membri, cu un mandat pe 4 ani, după cum urmează:

    a) 5 reprezentanţi ai statului, dintre care unul este numit de Preşedintele României şi 4 de primul-ministru, la propunerea ministrului sănătăţii publice, a ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, a ministrului finanţelor publice şi a ministrului justiţiei;

    b) 5 membri numiţi prin consens de către confederatiile patronale reprezentative la nivel naţional;

    c) 5 membri numiţi prin consens de către confederatiile sindicale reprezentative la nivel naţional;

    d) 2 membri numiţi de primul-ministru, cu consultarea Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice.

    (2) Prevederile art. 273 alin. (3) se aplica şi în cazul consiliului de administraţie,,.

 

            Iar, potrivit prevederilor art. 277 alin. 2 din Legea nr. 95/2006:

 

        ,,(2) Consiliul de administraţie are 2 vicepreşedinţi aleşi de consiliul de administraţie prin vot secret, unul din partea confederatiilor patronale reprezentative la nivel naţional şi celălalt din partea confederatiilor sindicale reprezentative la nivel naţional, stabilite potrivit legii. Vicepreşedinţii consiliului de administraţie sunt şi vicepreşedinţii CNAS.,,

Or, dupa cum se poate constata calitatea de vicepresedinte al Casei Nationale de Asigurari de sanatate si de vicepresedinte al Consiliului de Administratie al C.N.A.S. nu puteau fi dobandite decat de o persoana care reprezenta confederatiile sindicale la nivel national, subsemnatul detinad calitatea de Presedinte al C.S.D.R., confederatie sindicala reprezentativa la nivel national. Cum legea prevedea modul de constituire al Consiliului de Administratie al acestei institutii cu reprezentanti ai confederatiile sindicale la nivel national, nu inteleg cum se poate sustine existenta unei incompatibilitati intre functia de vicepresedinte al C.N.A.S cu functia de Presedinte al C.S.D.R., mai cu seama, asa cum am aratat mai sus, ca functia de Presedinte al C.S.D.R. nu este o functie publica sau de demnitate publica si nici macar asimilata acestora. Calitatea de Presedinte al C.S.D.R. a fost dobandita in temeiul prevederilor Legii nr. 54/2003 si a Statutului C.S.D.R.

        Calitatea de vicepresedinte al Casei Nationale de Asigurari de sanatate si de vicepresedinte al Consiliului de Administratie al C.N.A.S. a incetat la data 25 mai 2011, in urma prezentarii demisiei mele din aceste functii, demisie inregistrata sub nr. 3659/25.05.2011. Precizez ca nu am demisionat din motive de incompatibilitate sau ca ma aflam intr-o stare de conflict de interese ci pentru faptul ca exercitarea celor doua functii necesita foarte mult timp pe care trebuia sa-l aloc si activitatii sindicale din care proveneam.

Continuare...