Portalul :: Sindical

                 Acasa > Contractul colectiv de munca cap.5

CAPITOLUL 5

Concedii şi zile libere
Art. 52. - (1) În fiecare săptămână, salariatul are dreptul, de regulă, la 2 zile consecutive de repaus
săptămânal.
(2) Repausul săptămânal se acordă, de regulă, sâmbătă şi duminică.
(3) În cazul în care activitatea de la locul de muncă, în zilele de sâmbătă şi duminică, nu poate fi
întreruptă, prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate se vor stabili condiţiile în care zilele de repaus
săptămânal să fie acordate şi în alte zile ale săptămânii sau cumulat pe o perioadă mai mare.
Art. 53. - (1) Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:
- 1 şi 2 ianuarie;
- prima şi a doua zi de Paşte;
- 1 Mai;
- 1 Decembrie;
- prima şi a doua zi de Crăciun;
- 2 zile pentru fiecare dintre cele două sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase
legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.
(2) Acordarea zilelor libere se face de către angajator.
Art. 54. - (1) În cazurile în care durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 6 ore, salariaţii au
dreptul la pauza de masă şi la alte pauze în condiţiile stabilite prin contractele colective de muncă şi/sau
regulamentele interne aplicabile.
(2) Repausul pentru luarea mesei nu poate fi mai mic de 15 minute. Repausul pentru luarea mesei, cu o
durată de 15 minute, se include în programul de lucru.
(3) Tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de o pauză de masă de cel puţin 30 de minute în cazul
în care durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 4 ore şi jumătate.
Art. 55. - Salariaţii pot solicita, în mod justificat, decalarea programului de lucru. Angajatorul va analiza
cererea şi va aproba aceasta în funcţie de posibilităţi.
Art. 56. - (1) Salariaţii au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă plătit, de minimum
21 de zile lucrătoare.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1):
a) salariaţii care au vârsta sub 18 ani au dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu plătit de 24
de zile lucrătoare;
b) salariaţii nou-angajaţi, pentru primul an de activitate înscris în cartea de muncă, au dreptul la un
concediu de odihnă plătit cu o durată minimă de 20 de zile lucrătoare.
Art. 57. - (1) În fiecare an calendaristic, salariaţii încadraţi în grade de invaliditate au dreptul la un
concediu de odihnă suplimentar cu o durată de 3 zile, iar salariaţii nevăzători, cu o durată de 6 zile.
(2) Salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în condiţii deosebite beneficiază de concedii de odihnă
suplimentare de minimum 3 zile pe an.
Art. 58. - Prin contractele colective de muncă la celelalte niveluri se vor stabili criteriile pe baza cărora
salariaţii să beneficieze de concedii de odihnă anuale şi de concedii de odihnă suplimentare mai mari.
Art. 59. - (1) Pe durata concediului de odihnă, salariaţii vor primi o indemnizaţie ce reprezintă media
zilnică a veniturilor din ultimele trei luni anterioare lunii în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de
zile de concediu.
(2) Indemnizaţia de concediu nu poate fi mai mică decât salariul de bază, sporul de vechime şi
indemnizaţia pentru funcţia de conducere, luate împreună, corespunzător numărului de zile de concediu.
(3) Prin contractele colective de muncă de la celelalte niveluri se poate stabili ca, în raport cu posibilităţile
economico-financiare ale unităţii, pe lângă indemnizaţia de concediu, să se plătească şi o primă de vacanţă.
(4) Indemnizaţia de concediu şi, după caz, prima de vacanţă se plătesc înainte de plecarea în concediu.
(5) Orice convenţie prin care se renunţă total sau în parte la dreptul la concediul de odihnă este interzisă.
Art. 60. - (1) Concediul anual de odihnă va putea fi fracţionat la solicitarea salariatului; una din fracţiuni
va trebui să fie de cel puţin 15 zile lucrătoare. Cealaltă parte va trebui acordată şi luată până la sfârşitul anului în
curs.
(2) Când din motive neimputabile salariatului, acesta nu si-a efectuat integral concediul de odihnă pe
anul în curs, restul de concediu se va acorda până la sfârşitul anului următor, în perioada solicitată de salariat.
9
Art. 61. - (1) Salariaţii au dreptul la zile libere plătite pentru evenimente deosebite în familie sau pentru
alte situaţii, după cum urmează:
a) căsătoria salariatului - 5 zile;
b) căsătoria unui copil - 2 zile;
c) naşterea unui copil - 5 zile + 10 zile dacă a urmat un curs de puericultură;
d) decesul soţului, copilului, părinţilor, socrilor - 3 zile;
e) decesul bunicilor, fraţilor, surorilor - 1 zi;
f) donatorii de sânge - conform legii;
g) la schimbarea locului de muncă în cadrul aceleiaşi unităţi, cu mutarea domiciliului în altă localitate - 5
zile.
(2) Salariaţii au dreptul la 30 de zile concediu fără plată, acordat o singură dată, pentru pregătirea şi
susţinerea lucrării de diplomă în învăţământul superior. Acest concediu se poate acorda şi fracţionat, la cererea
salariatului.
(3) Pentru rezolvarea unor situaţii personale, salariaţii au dreptul la concedii fără plată.
Art. 62. - (1) În afara concediului legal plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la doi ani,
salariata mamă poate beneficia de încă un an concediu fără plată.
(2) Pe perioada în care salariata se află în concediul prevăzut la alin. (1), nu i se va putea desface
contractul de muncă, iar în postul său nu vor putea fi angajate alte persoane, decât cu contract de muncă pe
durată determinată.
Art. 63. - (1) La nivelul unităţii, din fondul pentru cheltuieli sociale constituit conform prevederilor legale,
vor fi suportate cheltuielile pentru reducerea costului biletelor de tratament şi odihnă recuperatorie în staţiunile
balneoclimaterice, în care este inclus şi transportul pe calea ferată (tren personal, clasa a II-a).
(2) În limita acestor fonduri, unitatea va suporta cota-parte din costul biletelor pentru salariaţi şi membrii
lor de familie, în raport cu salariul de bază şi în funcţie de sezon, potrivit prevederilor cuprinse în anexa nr. 2, cu
condiţia ca biletele să fie procurate cu acordul organizaţiilor sindicale şi să prevadă efectuarea sejurului într-o
unitate aparţinând sistemului sindical, ministerelor sau unităţilor în cauză.
(3) Pentru alte situaţii decât cele prevăzute în alineatul precedent, unitatea va suporta cheltuielile pentru
toate biletele procurate cu acordul sindicatului ori dacă, în cazul biletelor de tratament, există recomandarea
expresă a medicului pentru o anumită staţiune care nu aparţine sistemului sindical, ministerelor sau unităţii în
cauză.
(4) Costul biletelor de tratament se suportă în conformitate cu prevederile legislaţiei în materia
asigurărilor de sănătate.
Art. 64. - Beneficiarii biletelor de tratament balnear şi de odihnă din instituţiile publice vor suporta o
contribuţie bănească diferenţiată în funcţie de salariul de bază şi de sezon, contribuţie calculată conform legii.
Art. 65. - Contravaloarea biletelor acordate salariaţilor trimişi în staţiuni pentru recuperare în urma unor
accidente de muncă şi tratarea unor boli profesionale se suportă în condiţiile legii, angajatorul efectuând, la
nevoie, cheltuieli în avans în acest scop, urmând să le recupereze de la asigurător potrivit dispoziţiilor legale în
vigoare.
Art. 66. - (1) În cazul în care salariata se află în concediu de maternitate, unitatea va compensa, pe o
anumită perioadă, diferenţa dintre salariul de bază individual avut şi indemnizaţia legală la care are dreptul.
(2) Perioada pe durata căreia se acordă compensarea va fi stabilită prin contractele colective de muncă
la nivel de unitate, dar nu mai puţin de 6 săptămâni.
(3) Diferenţele de salarii vor fi acordate din fondul de salarii.
Art. 67. - În caz de deces al mamei, drepturile ce s-ar fi cuvenit acesteia pentru creşterea copilului
până la doi ani se vor acorda tatălui, dacă acesta are copilul în îngrijire.
Art. 68. - În cazul decesului mamei, tatăl copilului, la cererea sa, va beneficia de concediul fără plată
neutilizat de mamă până la data decesului acesteia, cu drepturile prevăzute la art. 62.

 continuare / inapoi