Portalul :: Sindical

                 Acasa > Contractul colectiv de munca cap.9 pag.3
ANEXA Nr. 4:
Lista ramurilor pentru care se încheie contracte colective de muncă*)
Nr. crt. Ramura Cod CAEN Număr
salariaţi
TOTAL: 5.115.312
1. Agricultură, piscicultură şi pescuit 01, 05 88.720
2. Silvicultură, economia vânatului, apelor şi protecţia mediului 021, 0222, 023,
024
38.174
3. Industria minieră, geologie 10, 12, 13, 14,
4512
43.399
4. Energie electrică, termică, petrol, gaze 11, 40 155.196
5. Industria alimentară, a băuturilor şi a tutunului 15, 16 201.655
6. Industria textilă şi a produselor textile 17, 18 331.321
7. Industria pielăriei şi a încălţămintei 19 98.096
8. Exploatarea şi prelucrarea lemnului 10, 0221 77.874
22
9. Celuloză şi hârtie 21 15.437
10. Edituri şi poligrafie 22 35.122
11. Industria chimică şi petrochimică 23, 24, 25 100.885
12. Materiale de construcţii şi industria cimentului 263-268 33.243
13. Industria sticlei şi a ceramicii fine 261, 2621-2625 22.523
14. Metalurgia feroasă, neferoasă şi produse refractare 27, 2626 64.590
15. Construcţii de maşini 28, 291-295, 34,
35
296.223
16. Industria electrotehnică, mecanică fină şi utilaje, electronică 296, 297, 30, 31,
32, 33, 72
205.018
17. Industria mobilei şi alte activităţi industriale n.c.a. 36 103.836
18. Reciclarea materialelor 37 12.088
19. Construcţii 45 391.050
20. Comerţ 501, 503-505, 51,
52, 70
1.002.835
21. Turism, hoteluri şi restaurante 55 117.707
22. Transporturi 60, 61, 62, 63 152.131
23. Poştă şi telecomunicaţii 64 83.012
24. Activităţi financiare, bancare, de asigurări 65, 66, 67 18.591
25. Cercetare-proiectare 73 25.801
26. Administraţie publică 75 166.682
27. Învăţământ 80 115.835
28. Sănătate şi asistenţă socială 85 380.673
29. Gospodărie comunală-locativă, transporturi locale 41, 90 321.101
30. Mass-media 924 15.216
31. Cultură 921, 922, 923,
925
44.910
32. Alte activităţi şi servicii 502, 71, 74, 91,
93, 95, 99
356.368
______
*) La nivelul acestor ramuri se pot încheia contracte colective de muncă pe subramuri (grupuri de unităţi),
precum şi pentru mai multe ramuri împreună din lista de mai sus.
 
ANEXA Nr. 5:
PREVEDERI METODOLOGICE

aplicabile operaţiunilor contabile la constituirea fondului destinat activităţilor ocazionate de negocierile
colective, elaborate de Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală a contabilităţii
Fondul ce se constituie din contribuţia patronatului, destinat activităţilor în domeniul negocierilor
colective, prevăzut la art. 11 alin. (3) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată, şi
la art. 98 din Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional se înregistrează în contabilitate astfel:
1. În contabilitatea agenţilor economici
a)_635 "cheltuieli cu alte impozite, taxe şi
vărsăminte asimilate" (analitic distinct) = 447 "Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate"
- cu sumele necesare contribuţiilor pentru constituirea fondurilor destinate activităţilor în domeniul
pregătirii, negocierii şi aplicării contractelor colective de muncă la toate nivelurile;
b)_447 "Fonduri speciale - taxe şi
vărsăminte asimilate" (analitic distinct) = 118 "Alte fonduri" (analitic distinct)
- cu suma reprezentând 1/3 din suma totală, înregistrată în contabilitate conform celor menţionate la
litera a), reţinută ca fond destinat negocierii contractului colectiv de muncă la nivelul unităţii;
c)_ 447 "Fonduri speciale - taxe şi
vărsăminte asimilate" (analitic distinct) = 5121 "Conturi la bănci, în lei"
- cu suma reprezentând 2/3 din suma totală, înregistrată în contabilitate conform celor menţionate la
litera a), virată de către unitate la federaţia patronală semnatară a contractului colectiv de muncă la nivel de
ramură sau, după caz, la organizaţia (asociaţia) patronală care este afiliată direct unei confederaţii patronale
reprezentative semnatare a Contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional;
23
d)_ 118 "Alte fonduri" (analitic distinct) = 5121 "Conturi la bănci, în lei"
- cu suma reprezentând 50% din suma reprezentând 1/3, înregistrată în contabilitate conform celor
menţionate la litera b), virată de către unitate la organizaţiile sindicale cu care au fost negociate şi semnate
contractele colective de muncă la nivelul unităţii;
e)_ Conturi din clasa 6 (analitice distincte) = % 404, 5121, 5311 etc.
- în cursul lunii, cu cheltuielile efectuate de unitate, după natura lor, pe seama fondului destinat negocierii
contractului colectiv de muncă la nivelul unităţii, în limita sumelor reţinute cu această destinaţie;
f)_ 118 "Alte fonduri" (analitic distinct) = 758 "Alte venituri din exploatare"
- la sfârşitul lunii, diminuarea fondului destinat negocierii contractului colectiv de muncă la nivelul unităţii,
cu totalul cheltuielilor efectuate de unitate în cursul lunii pe seama acestuia;
2. În contabilitatea instituţiilor publice
a)_ % = 231 (analitic distinct) 410, 420 etc. art. (30.07)
- cu sumele necesare contribuţiilor pentru constituirea fondurilor destinate activităţilor în domeniul
pregătirii, negocierii şi aplicării contractelor colective de muncă la toate nivelurile;
b)_ 231 (analitic distinct) = % 700, 120 etc.
- cu suma reprezentând 1/3 din suma totală, înregistrată în contabilitate conform celor menţionate la
litera a), reţinută ca fond destinat negocierii contractului colectiv de muncă la nivelul unităţii;
concomitent 119.01 337 (analitic distinct)
- cu suma reprezentând 1/3 din suma totală, înregistrată în contabilitate conform celor menţionate la
litera a), reţinută ca fond destinat negocierii contractului colectiv de muncă la nivelul unităţii;
c)_ 231 (analitic distinct) = % 700, 120 etc.
- cu suma reprezentând 2/3 din suma totală, înregistrată în contabilitate conform celor menţionate la
litera a), virată de către unitate la federaţia patronală semnatară a contractului colectiv de muncă la nivel de
ramură sau, după caz, la organizaţia (asociaţia) patronală care este afiliată direct unei confederaţii patronale
reprezentative semnatare a Contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional;
d)_ 337 (analitic distinct) = 119.01
- cu suma reprezentând 50 % din suma reprezentând 1/3 înregistrată în contabilitate conform celor
menţionate la litera b), virată de către unitate la organizaţiile sindicale cu care au fost negociate şi semnate
contractele colective de muncă la nivelul unităţii;
e)_ 421 = 119.01
- cu cheltuielile efectuate de unitate pe seama fondului destinat negocierii contractului colectiv de muncă
la nivelul unităţii, în limita sumelor reţinute cu această destinaţie;
f)_ 337 (analitic distinct) = 421
- la finele anului, cu totalul cheltuielilor efectuate din fondurile cu destinaţie specială (fondul destinat
negocierii contractului colectiv de muncă la nivelul unităţii), potrivit contului de execuţie.
3. În contabilitatea persoanelor juridice fără scop lucrativ (federaţii patronale, organizaţii/asociaţii
patronale, confederaţii patronale, organizaţii sindicale abilitate)
- înregistrarea în contabilitate a sumelor încasate prin contul de disponibil cu destinaţie specială pentru
constituirea fondului din contribuţia patronatului, destinat activităţilor în domeniul negocierilor colective
513 "disponibil cu destinaţie specială" = 791 "venituri cu destinaţie specială"
- înregistrarea în contabilitate a cheltuielilor efectuate, potrivit legii, pe seama fondului din contribuţia
patronatului, destinat activităţilor în domeniul negocierilor colective
% Conturi din clasa 6 (analitice distincte privind activităţile cu destinaţie specială) = % 401, 513, 5311
etc.
- la sfârşitul lunii, închiderea contului de venituri şi a conturilor de cheltuieli privind fondul din contribuţia
patronatului, destinat activităţilor în domeniul negocierilor colective
1201.02 "Rezultatul activităţilor cu destinaţie speciala" = % Conturi din clasa 6 (analitice distincte privind
activităţile cu destinaţie specială)
şi
791 "Venituri cu destinaţie specială" = 1201.02 "Rezultatul activităţilor cu destinaţie specială"
Potrivit prevederilor pct. 98 din anexa la Ordinul ministrului finanţelor nr. 1591/1998, excedentul privind
activităţile cu destinaţie specială nu se repartizează, fiind trecut la contul 1071.02 "Rezultatul reportat al
activităţilor cu destinaţie specială". Această dispoziţie se aplică şi în cazul excedentului fondului din contribuţia
patronatului, destinat activităţilor în domeniul negocierilor colective.
Până la aprobarea prin ordin al ministrului finanţelor a introducerii în planul de conturi pentru persoanele
juridice fără scop lucrativ a unor conturi sintetice de gradul II specifice veniturilor fondului din contribuţia
patronatului, destinat activităţilor în domeniul negocierilor colective şi disponibilităţilor acestuia, persoanele
juridice fără scop lucrativ abilitate pot deschide analitice distincte, în funcţie de necesităţi, în cadrul conturilor
sintetice de gradul I, 791 "Venituri cu destinaţie specială" şi 513 "Disponibil cu destinaţie specială".
24
Director general, Şef serviciu,
...................... .............................
ANEXA Nr. 6:
Lista ramurilor şi sectoarelor în care, prin convenţia părţilor de la nivelul
Contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional, se pot aplica prevederile art. 111 din Codul muncii,
referitoare la perioade de referinţă mai mari de 3 luni, dar care să nu depăşească 12 luni
1. Agricultură, piscicultură şi pescuit
2. Silvicultură, economia vânatului, apelor şi protecţia mediului
3. Industria alimentară, a băuturilor şi tutunului
4. Exploatarea şi prelucrarea lemnului
5. Construcţii
6. Comerţ
7. Turism, hoteluri şi restaurante
8. Transporturi
9. Materiale de construcţii şi ciment
10. Energie electrică, termica, petrol şi gaze
11. Din ramura chimie şi petrochimie: sectorul îngrăşăminte chimice.
ANEXA Nr. 7:
Componenţa comisiei de negociere
Partea patronală Partea sindicală
Confederaţia patronală Confederaţia sindicală
CONPIROM C.N.S.L.R. FRĂŢIA
Silviu Opriş Sorin Stan
Lorant Kovacs Valentin Mocanu
C.N.P.R. C.N.S. "Cartel ALFA"
Gheorghe Dinu Romulus Niţă
Mircea Ramba Petru Dandea
C.N.I.P.M.M.R. B.N.S.
Dumitru Fundătură Ovidiu Jurcă
Ana Bontea Minei Ivaşcu
U.G.I.R. C.S.D.R.
Radu Godeanu Iacob Baciu
Emil Manolache Sabin Rusu
U.G.I.R. 1903 C.S.N. "Meridian"
Cezar Corâci Ion Albu
Păsculescu Mihai
Co. N.P.R.
Gabriel Ceacalopol
Eugen Răducănescu
P.N.R.
Florian Costache
25
Dan Anghelescu
Ministerul Sănătăţii Publice
Szekely Erwin Zoltan
Marcela Iordache
P.R.
Gheorghe Naghiu
Alexiu Narvick Catalin
Ministerul Educaţiei şi Cercetării
A.R.A.C.O.
Laurenţiu Plosceanu
Irimie Catargiu
Ministerul Culturii şi Cultelor
Valentina Rodinceanu
Mariana Enus
C.P.I.S.C.
Adrian Izvoranu
Gheorghe Udristeoiu
U.N.P.C.P.R.
Daniel Ioan Apetrei
Simona Maier
Purtător de cuvânt al părţii patronale a fost desemnat domnul Silviu Opriş.
Purtător de cuvânt al părţii sindicale a fost desemnat domnul Ovidiu Jurcă.

 


inapoi