Portalul :: Sindical

                 Acasa > Contractul colectiv de munca - Asistenta sociala cap.4


CAPITOLUL 4


Salarizarea şi alte drepturi băneşti
Art. 38. - (1) Pentru munca prestată în condiţiile prevăzute în contractul individual de muncă, fiecare
salariat are dreptul la un salariu în bani convenit la încheierea contractului de muncă.
(2) La unităţile producătoare de produse agricole, o parte din salariu se poate plăti şi în natură. Plata în
natură, stabilită prin negocieri colective în unităţi, nu poate depăşi 30% din salariu.
6
(3) Plata în natură a unei părţi din salariu, în condiţiile stabilite la art. 160 din Codul muncii, este posibilă
numai dacă este prevăzută expres în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în contractul individual de
muncă.
(4) Salariul cuprinde salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri.
Art. 39. - (1) Formele de organizare a muncii şi de salarizare ce se pot aplica sunt următoarele:
a) în regie sau după timp;
b) în acord;
c) pe baza de tarife sau cote procentuale din veniturile realizate;
d) alte forme specifice unităţii.
(2) Organizarea muncii şi salarizarea în acord pot avea loc într-una din următoarele forme:
a) acord direct;
b) acord progresiv;
c) acord indirect;
(3) Acordul direct, progresiv sau indirect se poate aplica individual sau colectiv.
(4) Formele de organizare a muncii şi de salarizare ce urmează să se aplice fiecărei activităţi se
stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate sau, după caz, instituţie.
Art. 40. - (1) Se stabilesc următorii coeficienţi minimi de ierarhizare, pentru următoarele categorii de
salariaţi:
a) muncitori:
1. necalificaţi = 1,
2. calificaţi = 1,2;
b) personal administrativ încadrat în funcţii pentru care condiţia de pregătire este:
1. liceală = 1,2,
2. postliceală = 1,25;
c) personal de specialitate încadrat pe funcţii pentru care condiţia de pregătire este:
1. şcoală de maiştri = 1,3,
2. studii superioare de scurtă durată = 1,5;
d) personal încadrat pe funcţii pentru care condiţia de pregătire este cea de studii superioare = 2.
(2) Coeficienţii de salarizare de la alin. (1) se aplică la salariul minim negociat pe unitate.
(3) Salarizarea personalului încadrat conform alin. (1) se va stabili ţinând cont şi de standardele
ocupaţionale corespunzătoare ocupaţiei respective.
(4) Salariul de bază minim brut negociat pentru un program complet de lucru de 170 de ore, în medie,
este de 440 lei, adică 2,59 lei/oră, începând cu 1 ianuarie 2007.
Art. 41. - (1) Părţile contractante sunt de acord ca în perioada următoare să acţioneze pentru
includerea unor sporuri în salariul de bază, care să reprezinte retribuţia pentru munca prestată şi condiţiile de la
locul de muncă, astfel încât salariul de bază să aibă pondere majoritară în salariu.
(2) Sporurile se acordă numai la locurile de muncă unde acestea nu sunt cuprinse în salariul de bază.
(3) Sporurile minime ce se acordă în condiţiile prezentului contract sunt:
a) pentru condiţii deosebite de muncă, grele, periculoase sau penibile, 10 % din salariul de bază;
b) pentru condiţii nocive de muncă, 10% din salariul minim negociat la nivel de unitate;
c) pentru orele suplimentare şi pentru orele lucrate în zilele libere şi în zilele de sărbători legale ce nu au
fost compensate corespunzător cu ore libere plătite se acordă un spor de 100% din salariul de bază;
d) pentru vechime în muncă, minimum 5% pentru 3 ani vechime şi maximum 25% la o vechime de peste
20 de ani, din salariul de bază;
e) pentru lucrul în timpul nopţii, 25% din salariul de bază;
f) pentru exercitarea şi a unei alte funcţii se poate acorda un spor de până la 50% din salariul de bază al
funcţiei înlocuite; cazurile în care se aplică această prevedere şi cuantumul se vor stabili prin negocieri la
contractele colective de muncă la nivel de ramură, grupuri de unităţi sau unităţi.
(4) Sporurile prevăzute la alin. (3), lit. a) şi b), nu se includ în salariul de bază şi nu se mai acordă după
normalizarea condiţiilor de muncă în conformitate cu dispoziţiile art. 25 din prezentul contract.
(5) Prin contractul colectiv de muncă la nivel de ramură, grupuri de unităţi şi unităţi pot fi negociate şi alte
categorii de sporuri (spor de izolare, spor pentru folosirea unei limbi străine, dacă aceasta nu este cuprinsă în
obligaţiile postului etc.).
Art. 42. - (1) Adaosurile la salariul de bază sunt:
a) adaosul de acord;
b) premiile acordate din fondul de premiere, calculate într-o proporţie de minimum 1,5% din fondul de
salarii realizat lunar şi cumulat;
c) alte adaosuri convenite la nivelul unităţilor şi instituţiilor.
(2) Alte venituri sunt:
7
a) cota-parte din profit ce se repartizează salariaţilor, care este de până la 10% în cazul societăţilor
comerciale şi de până la 5% în cazul regiilor autonome;
b) tichetele de masă, tichetele cadou, tichetele de creşă şi alte instrumente similare acordate conform
prevederilor legale şi înţelegerii părţilor.
(3) Condiţiile de diferenţiere, diminuare sau anulare a participării la fondul de stimulare din profit sau la
fondul de premiere, precum şi perioada pentru care se acordă cota de profit salariaţilor, care nu poate fi mai
mare de un an, se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate şi, după caz, instituţie.
Art. 43. - (1) Angajatorul va asigura condiţiile necesare realizării de către fiecare salariat a sarcinilor ce
îi revin în cadrul programului zilnic de muncă stabilit.
(2) În situaţia în care angajatorul nu poate asigura pe durata zilei de lucru, parţial sau total, condiţiile
necesare realizării sarcinilor de serviciu, el este obligat să plătească salariaţilor salariul de bază pentru timpul cât
lucrul a fost întrerupt.
(3) În cazuri excepţionale, când din motive tehnice sau din alte motive activitatea a fost întreruptă,
salariaţii vor primi 75% din salariul de bază individual avut, cu condiţia ca încetarea lucrului să nu se fi produs din
vina lor şi dacă în tot acest timp au rămas la dispoziţia unităţii. Prin negocieri la nivelul unităţii sau instituţiei se va
stabili modul concret de realizare a prevederii de a rămâne la dispoziţia unităţii, prezenţi în incinta unităţii în
aşteptarea reluării activităţii sau la domiciliu, de unde să poată fi convocaţi de unitate.
(4) În cazurile prevăzute la alin. (3), salariaţii beneficiază şi de celelalte drepturi prevăzute de lege pentru
astfel de situaţii.
(5) În cazul în care din motive obiective este necesara reducerea sau întreruperea temporară a activităţii,
pentru maximum 15 zile pe an, cu obligativitatea reluării ei, unitatea, cu acordul sindicatelor, poate acorda
concediu fără plată.
Art. 44. - Plata salariilor se face periodic, la datele ce se stabilesc prin contractul colectiv de muncă la
nivelul unităţii sau instituţiei.
Art. 45. - Salariaţii unităţilor trimişi în delegaţie în ţară sau străinătate vor beneficia de următoarele
drepturi:
a) decontarea cheltuielilor de transport, de asigurare şi a costului cazării, potrivit condiţiilor stabilite prin
contractele colective de muncă la celelalte niveluri;
b) diurna de deplasare, al cărei cuantum se stabileşte prin negociere la nivel de ramură, grupuri de
unităţi sau unitate; nivelul minim al diurnei este cel stabilit prin actele normative ce se aplică la instituţiile publice.
Art. 46. - Salariaţii unităţilor trimişi în detaşare beneficiază de drepturile de delegare prevăzute la art.
45. În cazul în care detaşarea depăşeşte 30 de zile consecutive, în locul diurnei zilnice se plăteşte o indemnizaţie
egală cu 50% din salariul de bază zilnic. Această indemnizaţie se acordă proporţional cu numărul de zile ce
depăşeşte durata neîntreruptă de 30 de zile.
Art. 47. - Persoanele detaşate îşi menţin toate drepturile pe care le-au avut la data detaşării, cu
excepţia celor privind igiena şi protecţia muncii, chiar dacă la locul de muncă unde sunt detaşate acestea nu se
mai regăsesc. Dacă la locurile de detaşare, drepturile echivalente au niveluri mai mari sau se acordă şi alte
drepturi, persoanele detaşate beneficiază de acestea, inclusiv de toate drepturile privind protecţia şi igiena
muncii, corespunzătoare noului loc de muncă.
Art. 48. - (1) Toate drepturile băneşti cuvenite salariaţilor se plătesc înaintea oricăror obligaţii băneşti
ale unităţii.
(2) În caz de faliment sau lichidare judiciară, salariaţii au calitatea de creditori privilegiaţi, iar drepturile lor
băneşti constituie creanţe privilegiate, urmând să fie plătite integral, înainte de a-şi revendica cota-parte ceilalţi
creditori.
Art. 49. - Angajatorii vor ţine o evidenţă în care să se menţioneze activitatea desfăşurată în baza
contractului individual de muncă şi drepturile de care salariaţii au beneficiat şi le vor elibera dovezi despre
acestea.
Art. 50. - Salariaţii care se pensionează pentru limită de vârstă primesc o indemnizaţie egală cu cel
puţin două salarii de bază avute în luna pensionării.
Art. 51. - În afară de ajutoarele prevăzute de lege, la care au dreptul, salariaţii vor beneficia şi de
următoarele ajutoare:
a) în cazul decesului salariatului, un ajutor acordat familiei, de cel puţin două salarii medii lunare pe
unitate;
b) dacă decesul a survenit din cauza unui accident de muncă, a unui accident în legătură cu munca sau
a unei boli profesionale, cuantumul ajutorului acordat familiei va fi de cel puţin 3 salarii medii pe unitate;
c) un salariu mediu pe unitate, plătit de aceasta mamei, pentru naşterea fiecărui copil; dacă mama nu
este salariată, soţul acesteia beneficiază de plata unui salariu mediu pe unitate;
8
d) un salariu mediu pe unitate plătit de unitate la decesul soţului sau soţiei ori la decesul unei rude de
gradul I aflate în întreţinerea salariatului.


continuare / inapoi