Portalul :: Sindical

                 Acasa > Contractul colectiv de munca - Asistenta sociala cap.7


CAPITOLUL 7


Formarea profesională
Art. 83. - (1) Părţile înţeleg:
a) prin termenul de formare profesională - orice procedură prin care o persoană dobândeşte o calificare
atestată printr-un certificat sau o diplomă, eliberate conform legii;
b) prin termenul de formare profesională continuă - procedura prin care o persoană, având deja o
calificare ori o profesie, dobândeşte noi competenţe cognitive şi funcţionale (deprinderi);
c) prin comitete sectoriale de formare profesională - structuri de dialog social autonom, care dezvoltă,
actualizează şi validează calificările din ramura respectivă de activitate.
(2) Formarea profesională şi formarea profesională continuă cuprind şi teme din domeniul relaţiilor de
muncă, convenite între sindicate şi angajatori.
(3) Părţile semnatare convin să participe la elaborarea şi utilizarea, pentru ramura lor de activitate, a
sistemului de formare şi evaluare bazat pe competenţe, să completeze şi să elaboreze standardele ocupaţionale.
(4) Părţile convin asupra necesităţii şi obligativităţii perfecţionării profesionale a tuturor categoriilor de
salariaţi, inclusiv a liderilor sindicali scoşi din producţie, la expirarea mandatului.
(5) Părţile semnatare convin să acorde întregul sprijin solicitat de către CNFPA - ca autoritate naţională a
calificărilor - pentru elaborarea sistemului de standarde ocupaţionale, bazat pe competenţe, şi a calificărilor care
vor fi validate şi introduse în Registrul naţional al calificărilor. Sistemul va fi utilizat la evaluarea şi certificarea
calificării salariaţilor.
13
(6) Formarea profesională a lucrătorilor se organizează pentru ocupaţii, meserii, specialităţi şi profesii -
numite la modul general ocupaţii - cuprinse în "Clasificarea Ocupaţiilor din România" - COR, pe baza
"standardelor ocupaţionale" şi a clasificărilor elaborate de comitetele sectoriale.
(7) Părţile convin să acorde întregul sprijin pentru înfiinţarea comitetelor sectoriale pentru formare
profesională la nivelul ramurilor, aşa cum acestea sunt stabilite de legislaţia în vigoare.
(8) Părţile convin să acorde sprijin membrilor lor, pentru dezvoltarea activităţii comitetelor sectoriale,
precum şi pentru dezvoltarea în sistem de parteneriat, la nivelul ramurilor de activitate, a unor activităţi proprii de
formare profesională, inclusiv prin sprijinirea proiectelor destinate atragerii de fonduri necesare.
(9) Pe perioada în care participă la programe de formare profesională finanţate de către angajatori,
lucrătorii primesc drepturile stabilite prin contractele colective de muncă aplicabile, pentru program normal de
lucru.
(10) Planul de formare profesională convenit între părţi face parte din CCM aplicabil.
Art. 84. - (1) La încheierea contractelor colective de muncă la nivel de unităţi, pentru partea privind
formarea profesională se va ţine seama cel puţin de următoarele:
a) identificarea posturilor pentru care este necesară formarea profesională, a căilor de realizare;
adoptarea programului anual şi controlul aplicării acestuia se vor face de comun acord de către sindicat şi
angajator; cheltuielile pentru activitatea de formare profesională a salariaţilor se suportă de către unităţi;
b) sindicatul va participa, prin împuterniciţii săi, la orice formă de examinare organizată în vederea
absolvirii unui curs de formare profesională în cadrul unităţii;
c) în cazul în care unitatea urmează să-şi schimbe parţial sau total profilul de activitate, aceasta va
informa şi va consulta sindicatul cu cel puţin 2 luni înainte de aplicarea măsurii şi va oferi propriilor salariaţi
posibilitatea de a se califica sau recalifica înainte de a apela la angajări de forţă de muncă din afară;
d) în cazul în care un salariat identifică un curs de formare profesională pe care ar dori să-l urmeze,
organizat de un terţ, angajatorul va analiza cererea împreună cu sindicatul, rămânând la aprecierea angajatorului
dacă şi în ce condiţii va suporta contravaloarea cursului;
e) salariaţii care au încheiat acte adiţionale la contractul individual de muncă şi au beneficiat de un curs
sau un stagiu de formare profesională mai mare de 60 de zile, cu scoaterea integrală din activitate, dacă
părăsesc unitatea din motive imputabile lor înainte de împlinirea unui termen de 3 ani de la data absolvirii
cursurilor, sunt obligaţi să suporte cheltuielile ocazionate de aceasta, cu excepţia cazurilor prevăzute de art. 81,
alin. (3), proporţional cu perioada nelucrată din perioada stabilită conform actului adiţional la contractul individual
de muncă.
(2) Programele adoptate conform alin. (1) vor fi aduse la cunoştinţa tuturor salariaţilor în termen de 3 zile
de la adoptare, prin afişare în interiorul unităţii, în locuri adecvate şi uşor accesibile pentru angajaţi.
(3) La stabilirea programelor de formare profesională, angajatorii şi sindicatele vor adopta măsurile
necesare pentru încurajarea şi înlesnirea participării femeilor la acestea.


continuare / inapoi