Portalul :: Sindical

                 Acasa > Contractul colectiv de munca - Asistenta sociala cap.8


CAPITOLUL 8


Alte prevederi privind drepturile şi obligaţiile părţilor
Art. 85. - (1) Cu privire la medierea conflictelor de muncă prevăzute de Legea nr. 168/1999, dacă
părţile convin printr-un proces-verbal semnat să înceapă medierea, în termen de 48 de ore, fiecare parte va
propune o listă de candidaţi din lista de mediatori numiţi de ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei la
nivelul judeţului unde are sediul unitatea în care s-a declanşat conflictul de interese.
(2) În situaţia în care după prima întâlnire nu vor reuşi să stabilească un mediator de comun acord,
procedura de mediere încetează, trecându-se la următoarea etapă prevăzută de lege.
(3) În cazul în care s-a numit un mediator de comun acord, etapele medierii vor fi următoarele:
a) părţile implicate sunt obligate ca în termen de 48 de ore de la numirea mediatorului să pună la
dispoziţia acestuia datele necesare; dacă mediatorul are nelămuriri, acesta poate cere părţilor, în maximum 72
de ore de la primirea actelor, relaţii scrise cu privire la revendicările formulate, la actele depuse sau întocmite în
timpul concilierii, precum şi la rezultatele acesteia;
b) în maximum 8 zile de la numire, mediatorul este obligat să convoace ambele părţi implicate; părţile
implicate vor avea un număr egal de reprezentanţi la mediere, de regulă acelaşi număr ca şi la conciliere, şi
aceleaşi persoane, dacă este posibil;
c) la fiecare întâlnire se va încheia un proces-verbal care va fi semnat de mediator şi de părţile aflate în
conflict;
d) medierea nu poate dura mai mult de 30 de zile de la data la care mediatorul a fost numit şi a acceptat
medierea; în caz contrar, medierea încetează şi se trece la următoarea etapă legală de soluţionare a conflictului.
Art. 86. - (1) Consiliul de administraţie şi/sau organele asimilate acestuia are/au obligaţia de a invita
reprezentanţii sindicatului să participe la şedinţele sale, în condiţiile prevăzute de lege. Participarea se face cu
statut de observator, cu drept de opinie, dar fără drept de vot.
14
(2) Încunoştinţarea reprezentanţilor sindicali se va face cu cel puţin 72 de ore înainte de şedinţă
Reprezentanţilor sindicali li se va comunica ordinea de zi şi li se va asigura accesul la documentele privind
problemele profesionale, economice, sociale sau culturale puse în discuţie.
Art. 87. - (1) Pentru fundamentarea acţiunilor prevăzute la art. 30 din Legea nr. 54/2003 angajatorul va
pune la dispoziţia sindicatelor ori va asigura acestora accesul la informaţiile şi documentele necesare,
reprezentanţii sindicali având obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor ce le-au fost transmise cu acest
caracter.
(2) Angajatorii şi sindicatele îşi vor comunica reciproc şi în timp util hotărârile privind toate problemele
importante în domeniul relaţiilor de muncă.
Art. 88. - (1) Reprezentanţii aleşi ai organizaţiilor sindicale cu personalitate juridică, care lucrează
nemijlocit în unitate în calitate de salariaţi, au dreptul la reducerea programului lunar de lucru cu până la 5 zile
plătite pentru activităţi sindicale, fără a li se diminua drepturile salariale care li s-ar fi cuvenit în condiţii normale.
(2) Numărul celor care pot beneficia de prevederile alin. (1), precum şi numărul de zile cumulate pe an
se stabilesc prin contractul colectiv de muncă aplicabil.
Art. 89. - (1) Unităţile vor asigura în incinta lor, gratuit, pentru activitatea sindicatelor, spaţiul şi
mobilierul necesare, precum şi acces la echipamentul de birotică al unităţii (fax, copiator şi altele cu caracter
administrativ); prin contractele colective de muncă se vor stabili condiţiile de acces la utilizarea acestora.
(2) Baza materială cu destinaţie cultural-sportivă, proprietatea unităţilor ori proprietatea sindicatelor din
unităţile respective, va putea fi folosită, fără plată, pentru acţiuni organizate de sindicate sau patronat, în condiţiile
prevăzute în contractul colectiv de muncă.
Art. 90. - (1) În fiecare an calendaristic, confederaţiile sindicale semnatare vor asigura pregătirea
pentru acţiuni sindicale şi relaţii de muncă a unui număr de cel mult 9.500 de membri de sindicat din toate
ramurile, pe durate de până la 15 zile.
(2) Patronatul va permite salariaţilor să urmeze cursurile de pregătire prevăzute la alin. (1), în condiţiile
stabilite prin contractele colective de muncă încheiate la celelalte niveluri.
(3) Modalităţile de încadrare în numărul prevăzut la alin. (1) se stabilesc de către părţile semnatare, prin
comisia paritară.
Art. 91. - (1) În aplicarea prevederilor art. 24 din Legea nr. 54/2003 - Legea sindicatelor, la cererea
organizaţiilor sindicale, angajatorii vor reţine şi vor vira sindicatului cotizaţia de sindicat pe statele lunare de plată.
Concomitent se va efectua şi deducerea fiscală a cotizaţiei din venitul lunar al membrului de sindicat, conform
prevederilor legale.
(2) Reţinerea şi deducerea fiscală a cotizaţiei se fac pe baza cererii organizaţiei sindicale, la care se
ataşează lista membrilor de sindicat şi semnătura acestora de acceptare a reţinerii. Lista se înaintează
angajatorului la începutul fiecărui an de către sindicat şi va fi actualizată ori de câte ori este nevoie, de către
acesta.
Art. 92. - (1) Angajatorii nu vor angaja salariaţi permanenţi, temporari sau cu program parţial, în
perioada declanşării sau desfăşurării conflictelor colective de muncă, pe locurile de muncă ale salariaţilor aflaţi în
conflict.
(2) În situaţia declanşării unor conflicte de muncă, inclusiv a grevei, potrivit legii, sindicatele şi
conducerea unităţii au obligaţia ca pe durata acestora să protejeze patrimoniul unităţii şi să asigure funcţionarea
neîntreruptă a utilajelor şi instalaţiilor tehnologice, a căror oprire ar putea constitui un pericol pentru viaţa sau
sănătatea oamenilor ori ar putea cauza pagube.
Art. 93. - Angajatorii se obligă ca în contractele de asociere cu parteneri străini, pentru activităţi pe
teritoriul României, să prevadă o clauză prin care partea străină se obligă să respecte drepturile prevăzute în
contractele colective de muncă.
Art. 94. - În situaţia în care angajatorii încheie contracte cu parteneri străini, potrivit cărora salariaţii din
societatea comercială sau din regia autonomă vor executa unele lucrări în străinătate, condiţiile de muncă,
salarizarea, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ale acestor salariaţi vor fi stabilite prin negocieri colective, care
se vor desfăşura în condiţiile prevăzute de lege şi cu respectarea clauzelor cuprinse în contractul încheiat cu
partenerul extern, negocieri colective ce devin anexă la contractul colectiv de muncă la nivel de unitate.
Art. 95. - Confederaţiile sindicale semnatare recunosc dreptul angajatorilor de a stabili, în condiţiile
legii, răspunderea disciplinară sau patrimonială a salariaţilor care se fac vinovaţi de încălcarea normelor de
disciplină a muncii sau care aduc prejudicii unităţii.
Art. 96. - (1) Părţile convin să facă eforturi în vederea promovării unui climat normal de muncă în
unităţi, cu respectarea prevederilor legii, ale contractelor colective de muncă, ale regulamentului intern, precum şi
a drepturilor şi intereselor salariaţilor şi membrilor de sindicat.
(2) Pentru crearea şi menţinerea unui mediu de lucru care să încurajeze respectarea demnităţii fiecărei
persoane, prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate vor fi stabilite proceduri de soluţionare pe cale
15
amiabilă a plângerilor individuale ale salariaţilor, inclusiv a celor privind cazurile de violenţă sau hărţuire sexuală,
în completarea celor prevăzute de lege.
(3) Definiţia hărţuirii sexuale este cea reglementată de lege.
(4) Plângerile salariaţilor în justiţie nu pot constitui motiv de desfacere a contractului individual de muncă.
(5) În situaţiile în care apar divergenţe în legătură cu executarea prevederilor contractelor colective,
unităţile şi sindicatele vor încerca soluţionarea acestora mai întâi în comisiile paritare la nivel de unitate, iar
pentru rezolvarea problemelor rămase în divergenţă se vor putea adresa comisiei paritare la nivel de ramură.
Art. 97. - (1) În contractele colective de muncă la nivel de unităţi se vor prevedea cheltuieli cu caracter
social, precum:
a) suportarea cheltuielilor prevăzute de art. 63;
b) construirea, amenajarea şi întreţinerea de creşe şi grădiniţe pentru copiii salariaţilor, precum şi de
cantine-bufet pentru salariaţi;
c) construirea, amenajarea şi întreţinerea de oficii şi grupuri sanitare la locurile de muncă, la capacitate
corespunzătoare, cu dotare specifică, cel puţin la nivelul prevăzut de normele generale de sănătate şi securitate
în muncă;
d) construirea de locuinţe;
e) aniversari, sărbători religioase, zile dedicate copilului şi femeii.
(2) Costul acestor acţiuni se suportă din fondul social constituit potrivit legii.
(3) Utilizarea fondului social pentru destinaţiile prevăzute la alin. (1) se face de către administraţie, cu
consultarea sindicatelor.
(4) Fondurile neutilizate într-un an se reportează pentru anul următor.


continuare / inapoi