Portalul :: Sindical

                 Acasa > Contractul colectiv de munca - Asistenta sociala cap.9 pag.1


CAPITOLUL 9


Dispoziţii finale

Art. 98. - (1) În aplicarea prevederilor art. 11, alin. (3) din Legea nr. 130/1996, republicată, privind
contractul colectiv de muncă, unităţile vor prevedea în bugetele de venituri şi cheltuieli sumele necesare
contribuţiilor pentru constituirea fondurilor destinate activităţilor în domeniul pregătirii, negocierii şi aplicării
contractelor colective de muncă, la toate nivelurile.
(2) Sumele prevăzute conform alin. (1) se vor calcula luând ca bază suma de 1 leu/salariat/an, raportate
la numărul mediu de salariaţi din anul precedent.
(3) Sumele constituite conform alin. (1) şi (2) vor fi distribuite astfel:
a) 1/3 din suma totală se reţine ca fond destinat negocierii contractului colectiv de muncă la nivelul
unităţii;
b) 1/3 din suma totală se virează de contribuabil la federaţia patronală reprezentativă de ramură care a
negociat contractul colectiv pentru ramură din care face parte unitatea; lista ramurilor este prezentată în anexa
nr. 4; din suma astfel constituită, federaţiile patronale vor vira 50% în contul federaţiilor sindicale reprezentative
semnatare ale contractelor colective de ramură; semnatarii contractului colectiv de muncă pe ramură pot conveni
ca, pe viitor, contribuţia unităţilor de 1/3, prevăzută mai sus, să fie virată într-un cont colector şi distribuită 50%
pentru partea patronală şi 50% pentru partea sindicală, pe baza unui protocol semnat de ambele părţi;
c) 1/3 din suma totală se virează de unitate în contul colector "Fondul de negociere a Contractului
colectiv de muncă unic la nivel naţional", deschis la Banca ABN-AMRO BANK ROMÂNIA - S.A., cu nr.
RO61ABNA4100264100090820, pentru negocierile colective la nivel naţional, care va fi destinat astfel:
- 50% pentru partea sindicală reprezentativă la nivel naţional, semnatară a Contractului colectiv de
muncă unic la nivel naţional;
- 50% pentru partea patronală reprezentativă la nivel naţional, semnatară a Contractului colectiv de
muncă unic la nivel naţional;
d) fondul destinat părţilor semnatare, conform lit. c), va fi repartizat fiecărei confederaţii reprezentative la
nivel naţional, semnatare a Contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional, în raport cu volumul implicării în
negocierile colective, cu numărul de salariaţi pe ramură, negociat în cadrul fiecăreia, aşa cum va fi stabilit de
către fiecare parte pe bază de protocol;
e) mecanismele de distribuţie a fondurilor de către bancă vor fi stabilite de comisia paritară;
f) fondurile destinate negocierilor colective se vor constitui şi vira în termen de 60 de zile de la data
publicării în Monitorul Oficial al României a prezentului contract colectiv de muncă.
(4) Unităţile economice care negociază şi semnează contracte colective de muncă, dar nu sunt afiliate
unor structuri patronale reprezentative de ramură, vor constitui fondurile destinate negocierilor colective conform
prevederilor de la alin. (1), (2) şi (3) şi le vor vira către federaţia patronală semnatara a contractului colectiv de
muncă la nivel de ramură care a stat la baza negocierii propriului contract colectiv de muncă şi către contul
naţional, conform alin. 3, lit. c).
16
(5) În cazul în care, potrivit legii, se negociază şi se încheie contracte colective de muncă la nivelul unor
grupuri de unităţi, cheltuielile ocazionate cu aceste negocieri se vor suporta din fondurile constituite la nivelul
unităţilor din grupul respectiv.
(6) Fondurile destinate negocierilor colective la unităţile bugetare se vor constitui la nivelul fiecărei unităţi
care încheie contract colectiv de muncă, cu respectarea prevederilor alin. (3).
(7) Fondurile destinate negocierilor colective vor fi colectate într-un cont distinct. Patronatele şi
sindicatele vor urmări şi sprijini constituirea, defalcarea şi virarea pe destinaţii a fondurilor destinate negocierii
contractelor colective de muncă.
(8) Patronatele şi sindicatele vor gestiona şi utiliza fondurile destinate negocierilor colective, constituite în
baza prevederilor prezentului articol, în conformitate cu prevederile legale, pe baza unor programe de acţiuni
aprobate de organele proprii de conducere şi pe răspunderea fiecăruia.
(9) În aplicarea dispoziţiilor acestui articol, în contabilitatea agenţilor economici vor fi respectate
prevederile metodologice comunicate de Ministerul Finanţelor Publice, conform anexei nr. 5.
(10) Contractele colective de muncă la toate nivelurile vor cuprinde prevederile acestui articol.
Art. 99. - Angajatorii recunosc dreptul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale de a verifica la locul de
muncă modul în care sunt respectate drepturile salariaţilor prevăzute în contractul colectiv de muncă.
Art. 100. - (1) Ramurile de activitate pentru care se vor încheia contracte colective de muncă sunt cele
prevăzute în anexa nr. 4.
(2) Drepturile prevăzute în prezentul contract colectiv de muncă sunt considerate minime, de la nivelul
cărora începe negocierea contractelor colective de muncă la celelalte niveluri, cu excepţia celor care sunt
stabilite în cuantum fix sau maxim.
(3) În situaţiile în care nu se încheie contracte colective de muncă pe ramură sau grupuri de unităţi,
prevederile prezentului contract colectiv de muncă la nivel naţional sunt considerate niveluri minime, în
conformitate cu prevederile art. 3, de la care începe negocierea contractelor colective de muncă la nivel de
unităţi.
(4) Executarea contractului colectiv de muncă este obligatorie pentru părţi.
Art. 101. - Drepturile prevăzute în contractele individuale de muncă nu pot fi sub nivelul celor stabilite
prin contractele colective de muncă.
Art. 102. - Prevederile contractelor individuale de muncă existente la data intrării în vigoare a
contractelor colective de muncă vor fi puse de acord cu prevederile acestora din urma.
Art. 103. - În contractele colective de muncă încheiate la nivel de unitate de către sindicate în numele
salariaţilor, părţile contractante vor conveni, printr-o clauză expresă, că salariaţii asupra cărora se întind efectele
contractului colectiv de muncă negociat, alţii decât membrii de sindicat, să plătească o contribuţie pentru
desfăşurarea negocierilor colective, care să nu fie mai mică de 0,6% din salariu, dar care să nu depăşească
valoarea contribuţiei sindicale. Această contribuţie urmează a formă un fond separat utilizat exclusiv pentru
pregătirea şi desfăşurarea negocierilor colective.
Art. 104. - (1) Angajatorul şi sindicatele se vor informa reciproc, în situaţia în care deţin informaţii, în
legătură cu modificările ce urmează să se producă în forma de proprietate a unităţii, cu consecinţele previzibile
asupra salariaţilor şi cu măsurile ce se au în vedere pentru limitarea efectelor disponibilizărilor de personal
determinate de aceste modificări.
(2) Ambele părţi vor susţine participarea asociaţiilor de salariaţi la privatizarea unităţilor în condiţiile de
preferinţă prevăzute în lege.
(3) În toate situaţiile de reorganizare sau, după caz, de privatizare a unităţilor, drepturile şi obligaţiile
prevăzute de prezentul contract colectiv de muncă se transmit noilor subiecte de drept rezultate din aceste
operaţiuni juridice.
Art. 105. - Împuterniciţii organelor de conducere a organizaţiilor patronale, precum şi ai confederaţiilor
sindicale semnatare vor verifica, la sesizarea uneia dintre părţi, modul în care sunt respectate drepturile
salariaţilor prevăzute în contractul colectiv de muncă; angajatorii vor asigura intrarea acestora în unitate, în
conformitate cu regulamentul intern, şi protecţia în unitate, pe durata verificării, cu respectarea normativelor în
vigoare.
Art. 106. - Regulamentul intern se întocmeşte de către angajator împreună cu sindicatele, conform
legii.
Art. 107. - Părţile semnatare sunt de acord ca prevederile referitoare la sănătate şi securitate în
muncă, salarizare, formare profesională, anexa nr. 2 şi anexa nr. 4, fără ca această enumerare să fie limitativă,
să se renegocieze anual, dar nu mai târziu de luna octombrie a fiecărui an de valabilitate a prezentului contract
colectiv de muncă.
Art. 108. - Prezentul contract colectiv de muncă a fost semnat astăzi, 20.12.2006, la Bucureşti, şi
produce efecte începând cu data înregistrării lui de către una dintre părţi, în condiţiile prevăzute de art. 25, alin.
17
(3), din Legea nr. 130/1996, republicată, şi va fi adus la cunoştinţă salariaţilor prin afişarea în unităţi, în locurile
convenite cu organizaţiile sindicale.
PĂRŢILE SEMNATARE
ORGANIZAŢIILE PATRONALE
Confederaţia Patronală
din Industria României - CONPIROM
Confederaţia Naţională
a Patronatului Român - C.N.P.R.
Consiliul Naţional al întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii - C.N.I.P.M.M.R.
Uniunea Generală
a Industriaşilor din România - U.G.I.R.
Uniunea Generală
a Industriaşilor din România - U.G.I.R. 1903
Consiliul Naţional
al Patronilor din România - Co.N.P.R.
Patronatul Naţional Român - P.N.R.
Federaţia "Patronatul Român" - P.R.
Asociaţia Română
a Antreprenorilor de Construcţii - A.R.A.C.O.
Confederaţia Patronală a Industriei, Serviciilor şi Comerţului - C.P.I.S.C.
Uniunea Naţională a Patronatelor
cu Capital Privat din România - U.N.P.C.P.R.
INSTITUŢIILE BUGETARE
Ministerul Sănătăţii Publice
Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Ministerul Culturii şi Cultelor
ORGANIZAŢIILE SINDICALE
C.N.S.LR. FRĂŢIA
C.N.S. "Cartel ALFA"
Blocul Naţional Sindical - B.N.S.
Confederaţia Sindicatelor Democratice - C.S.D.R.
Confederaţia Sindicala Naţională "Meridian"
_______
*) În sensul prezentului contract:
- termenul angajator desemnează pe cel care angajează - persoană juridică sau fizică autorizată potrivit
legii, care administrează, utilizează capital, indiferent de natura acestuia, şi care foloseşte forţa de muncă
salariată;
18
- termenul unitate desemnează societăţile comerciale, alte organizaţii cu scop lucrativ, instituţiile publice
şi orice persoană juridică ce angajează salariaţi;
- companiile naţionale şi regiile autonome sunt definite prin lege grupuri de unităţi;
- termenul de acorduri privind relaţiile de serviciu desemnează actele încheiate în baza negocierilor
derulate între reprezentanţii instituţiilor publice şi reprezentanţii funcţionarilor publici.
ANEXA Nr. 1:
Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de aplicare şi monitorizare a
Contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional
1. Comisia de aplicare şi monitorizare a Contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional - denumită
mai departe Comisia - va fi compusă din câte un reprezentant al fiecărei confederaţii sindicale semnatare şi un
reprezentant al fiecărei organizaţii patronale semnatare.
Membrii comisiei de aplicare şi monitorizare a Contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional sunt
desemnaţi de părţile semnatare în termen de 14 zile de la înregistrarea prezentului contract la Ministerul Muncii,
Solidarităţii Sociale şi Familiei.
2. Comisia se va întruni, de regulă, trimestrial şi la cererea oricăruia dintre membrii săi, în termen de
maximum 15 zile lucrătoare de la formularea cererii, şi va adopta hotărâri valabile prin consens, în prezenta
reprezentanţilor a cel puţin trei confederaţii sindicale semnatare şi a cel puţin şase organizaţii patronale
semnatare.
3. Comisia va fi prezidată, prin rotaţie, de câte un reprezentant al fiecărei părţi, ales în şedinţa
respectivă.
4. Hotărârea adoptată potrivit prezentului regulament are putere obligatorie pentru părţile contractante.
5. Secretariatul comisiei va fi asigurat de patronat.
6. Comisia este împuternicită să formuleze interpretări ale prevederilor contractului colectiv de muncă, în
funcţie de condiţiile concrete şi de posibilităţile unităţilor, la solicitarea uneia dintre părţi, precum şi să analizeze
modul în care se aplică şi este respectat Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional şi să adopte măsuri
corespunzătoare în acest sens.
7. La cererea organizaţiilor patronale, a angajatorilor sau a organizaţiilor sindicale, Comisia poate verifica
măsura în care clauzele contractelor încheiate la celelalte niveluri sunt în concordanţă cu prevederile
Contractului colectiv de muncă unic la nivel naţional.


continuare / inapoi