Portalul :: Sindical

                 Acasa > Contractul colectiv de munca - Asistenta sociala cap.9 pag.2

ANEXA Nr. 2:
Cotele de contribuţie ce urmează a fi suportate de salariaţii beneficiari de trimiteri
la tratament balnear şi odihnă recuperatorie cu bilete prin sindicat
Nr.
crt.
Salariul de baza brut lunar
(lei)
Procent din valoarea biletului
1. XI - 30. IV 1. V - 15. VI 16. VI - 31. X
1 2 3 4 5
1. Până la 500 35 35 45
2. 500,1 - 525 40 40 50
3. 525,1 - 550 45 45 55
4. 550,1 - 575 50 55 60
5. 575,1 - 600 55 60 65
6. 600,1 - 625 60 65 70
7. 625,1 - 650 65 70 75
8. 650,1 - 700 70 75 80
9. 700,1 - 750 75 80 85
19
10. 750,1 - 800 80 85 90
11. 800,1 - 850 85 90 95
12. 850,1 - 900 90 95 100
13. 900,1 - 950 95 100 100
14. Peste 950 100 100 100
_______________
Notă:
(1) Prezenta anexa se reface după fiecare negociere salarială anuală.
(2) Cuantumurile salariilor de bază brute lunare din coloana 2 sunt cele corespunzătoare lunii ianuarie a
fiecărui an de valabilitate a prezentului contract colectiv de muncă, la care se adaugă majorările salariale
ulterioare.
ANEXA Nr. 3:
Contract individual de munca
încheiat şi înregistrat sub nr. ...../.....în registrul general de evidenţă a salariaţilor
(A) Părţile contractului
Angajatorul - persoană juridică/fizică...................................., cu sediul/domiciliul în...................................,
înregistrată la Oficiul registrului comerţului/autoritatile administraţiei publice din.....................sub
nr. ......................, cod fiscal..........................., telefon...................., autorizat să desfăşoare activităţi principale
având cod CAEN...................., reprezentat legal prin........................................., în calitate
de.........................................,
şi
Salariatul/salariata - domnul/doamna..................................., domiciliat/domiciliată în
localitatea............................, str. ....................................nr. ........., judeţul...................., posesor/posesoare al/a
buletinului/cărţii de identitate/paşaportului seria............nr. ...................., eliberat/eliberată de...............................la
data de...................., C.N.P.........................., permis de muncă seria.............nr. ....................din
data..........................,
au încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiţii, asupra cărora au convenit:
(B) Obiectul contractului: ..............................................................................................
(C) Durata contractului:
a) nedeterminată, salariatul/salariata ...................urmând să înceapă activitatea la data de......................;
b) determinată, de....................luni, pe perioada cuprinsă între data de....................şi data
de..................../pe perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului de post.
(D) Locul de muncă
1. Activitatea se desfăşoară la.......................................................................... ..............................
2. În lipsa unui loc de muncă fix, salariatul va desfăşura activitatea astfel:.................................................
(E) Felul muncii
Funcţia/meseria..................................................................................conform Clasificării ocupaţiilor din
România.
(F) Atribuţiile postului
Atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexa la contractul individual de muncă.
(G) Condiţii de muncă
1. Activitatea se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991.
2. Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr.
19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările
ulterioare.
(H) Durata muncii
1. O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de....................ore/zi,....................ore/săptămână.
a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează:....................(ore zi/ore noapte/inegal).
20
b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile contractului colectiv de muncă
aplicabil/regulamentului intern.
2. O fracţiune de normă de.................... ore/zi,....................ore/săptămână.
a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează:....................(ore zi/ore noapte).
b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile contractului colectiv de muncă
aplicabil/regulamentului intern.
c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări
urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecinţelor acestora.
(I) Concediul
Durata concediului anual de odihnă este de....................zile lucrătoare, în raport cu durata muncii (normă
întreagă, fracţiune de normă).
De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de....................
(J) Salariul
1. Salariul de bază lunar brut:....................lei.
2. Alte elemente constitutive:
a) sporuri....................;
b) indemnizaţii....................;
c) alte adaosuri.....................
3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de muncă, în zilele în care nu se lucrează ori
în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu, conform
contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.
4. Data/datele la care se plăteşte salariul este/sunt:..............................................
(K) Drepturi şi obligaţii ale părţilor privind sănătatea şi securitatea în muncă:
a) echipament individual de protecţie.............................................................;
b) echipament individual de lucru:..................................................................;
c) materiale igienico-sanitare:..........................................................................;
d) alimentaţie de protecţie...............................................................................;
e) alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă.
(L) Alte clauze:
a) perioada de probă este de....................zile;
b) perioada de preaviz în cazul concedierii este de....................zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003
- Codul muncii şi/sau contractului colectiv de muncă;
c) perioada de preaviz în cazul demisiei este de....................zile calendaristice, conform Legii nr. 53/2003
- Codul muncii şi/sau contractului colectiv de muncă;
d) în cazul în care salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în străinătate, informaţiile prevăzute la
art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regăsi şi în contractul individual de muncă;
e) alte clauze.
(M) Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor
1. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
c) dreptul la concediu de odihnă anual;
d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
e) dreptul la sănătate şi securitate în muncă;
f) dreptul la formare profesională, în condiţiile actelor adiţionale.
2. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei
postului;
b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;
c) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
d) obligaţia de a respecta măsurile de sănătate şi securitate a muncii în unitate;
e) obligaţia de a respecta secretul de serviciu.
3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:
a) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
21
c) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii,
contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern.
4. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
a) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractul individual de muncă, din contractul
colectiv de muncă aplicabil şi din lege;
b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de
muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;
c) să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea
relaţiilor de muncă;
d) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;
e) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.
(N) Dispoziţii finale
Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 53/2003 -
Codul muncii şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil, încheiat la nivelul
- angajatorului.................................;
- grupului de angajatori..................;
- ramurii...........................................;
- naţional.........................................
Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă
impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale.
Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
(O) Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului
contract individual de muncă sunt soluţionate de instanţa judecătorească competentă material şi teritorial, potrivit
legii.
Angajator, Salariat,
.......................... ..........................
Reprezentant legal,
................................
Pe data de.................................., prezentul contract încetează în temeiul art. ................din Legea nr.
53/2003 - Codul muncii, în urma îndeplinirii procedurii legale.
Angajator,
...........................

continuare / inapoi