Portalul :: Sindical

                 Acasa > Hotarare nr. 244 din 10-04-2000
 Hotarâre nr. 244 din 10/04/2000


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 150 din 11/04/2000
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr.
210/1999
În temeiul prevederilor art. 6 din Legea concediului paternal nr. 210/1999,
Guvernul României h o t a r a s t e:
Articol unic. - Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii concediului
paternal nr. 210/1999, prevazute în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.
PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
Bucuresti, 10 aprilie 2000.
Nr. 244.
Norma metodologica din 10/04/2000
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 150 din 11/04/2000
de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/1999


Art. 1. - Titularul dreptului la concediu paternal, prevazut la art. 1 alin. (2) din lege, cu
durata de 5 zile lucratoare, este tatal copilului nou-nascut, care participa efectiv la
îngrijirea acestuia, indiferent daca copilul este nascut din casatorie, din afara casatoriei
sau este adoptat de titularul dreptului.


Art. 2. - Solicitarea pentru acordarea concediului paternal se adreseaza în scris, în
primele 8 saptamâni de la nasterea copilului, conducerii unitatii în care tatal îsi desfasoara
activitatea. Aceasta are obligatia de a dispune luarea masurilor necesare în vederea
acordarii concediului paternal.


Art. 3. - (1) Concediul paternal se acorda numai daca titularul acestui drept are calitatea
de salariat, indiferent de modul de organizare si de finantare a unitatii în care el îsi
desfasoara activitatea.
(2) Prin unitate, în sensul prevederilor alin. (1), se întelege persoana juridica sau fizica,
dupa caz, în beneficiul careia presteaza activitate salariatul asigurat în cadrul sistemului
asigurarilor sociale de stat.


Art. 4. - (1) Indemnizatia pentru concediul paternal platit, egala cu salariul aferent
zilelor lucratoare respective, potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) din lege, se calculeaza pe
baza salariului brut realizat, incluzând sporurile si adaosurile la salariul de baza.
(2) Indemnizatia prevazuta la alin. (1) se plateste din fondul de salarii al unitatii si se
include în veniturile impozabile ale salariatului.


Art. 5. - (1) În cazul în care tatal copilului nou-nascut satisface serviciul militar
obligatoriu, el are dreptul la o permisie de 7 zile calendaristice, ce se acorda de unitatea
militara în conditiile prevazute la art. 1 si 2, care se aplica în mod corespunzator.
(2) Permisia prevazuta la alin. (1) se acorda si în cazul în care tatal care satisface
serviciul militar obligatoriu solicita acordarea acestei permisii în vederea recunoasterii
paternitatii, întocmita în conditiile legii.
(3) Permisia solicitata si acordata va fi justificata, la întoarcere, cu certificatul de
nastere al copilului, din care sa rezulte calitatea de tata a militarului în situatia în care
declaratia de recunoastere a paternitatii s-a facut simultan cu înregistrarea nasterii sau,
dupa caz, numai pe baza declaratiei de recunoastere a paternitatii, daca aceasta s-a facut
ulterior înregistrarii nasterii copilului la serviciul de stare civila.


Art. 6. - (1) Tatal copilului nou-nascut, care participa efectiv la îngrijirea acestuia, are
dreptul la un concediu paternal platit de 15 zile lucratoare, prin majorarea duratei
concediului paternal de 5 zile lucratoare cu înca 10 zile lucratoare, daca a obtinut
atestatul de absolvire a unui curs de puericultura.
(2) Dreptul la majorarea duratei concediului paternal în conditiile alin. (1) se acorda
numai o singura data, indiferent de numarul copiilor titularului.


Art. 7. - (1) Cursul de puericultura consta în prezentarea unor notiuni elementare
teoretice si practice necesare în vederea îngrijirii copilului mic, în vederea participarii
efective a tatalui la îngrijirea propriului copil nou-nascut.
(2) Cursul de puericultura va fi tinut de medicul de familie al tatalui, în perioada de
sarcina a mamei sau dupa nasterea copilului.
(3) În urma verificarii notiunilor dobândite medicul de familie va elibera atestatul de
absolvire a cursului de puericultura.
(4) În cazul în care tatal are studii de specialitate (medic, asistent medical) nu mai este
necesara absolvirea cursului de puericultura, ci numai obtinerea atestatului în conditiile
prevazute la alin. (3).
(5) Atestatul reprezinta actul doveditor prin care se constata însusirea notiunilor
prevazute la alin. (1) si cuprinde, împreuna cu aceasta constatare, datele personale din
cartea de identitate a tatalui, locul sau de munca, data eliberarii, semnatura si parafa
medicului de familie.


Art. 8. - (1) Tatal copilului nou-nascut beneficiaza de concediul de lauzie neefectuat de
mama, în situatia în care aceasta a decedat în timpul nasterii sau în perioada concediului
de lauzie.
(2) Acordarea concediului de lauzie neefectuat se face de conducerea unitatii la care
tatal îsi desfasoara activitatea, la cerere, pe baza actelor doveditoare privind calitatea de
tata al copilului nou-nascut, precum si a certificatului de deces al mamei si, dupa caz, a
certificatului de concendiu de lauzie al mamei în situatia în care acesteia i s-a eliberat un
certificat de acest fel.


Art. 9. - (1) Pe perioada în care tatal efectueaza concediul de lauzie neefectuat de mama
decedata tatal are dreptul la o indemnizatie acordata de unitatea la care îsi desfasoara
activitatea.
(2) Cuantumul indemnizatiei prevazute la alin. (1) se calculeaza, potrivit prevederilor
legale, în functie de felul indemnizatiei pentru care opteaza tatal.
(3) Indemnizatia va fi platita din fondul de salarii al unitatii în care tatal îsi desfasoara
activitatea.