Portalul :: Sindical

                 Acasa > Legea nr. 130-1996 pag.1
Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca
(publicata in Monitorul Oficial nr. 184 din 19 mai 1998)

CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1.

(1) Contractul colectiv de munca este conventia incheiata intre patron sau organizatia patronala, pe de o parte, si salariati, reprezentati prin sindicate ori in alt mod prevazut de lege, de cealalta parte, prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca, salarizarea, precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca.
(2) In sensul prezentei legi, prin termenul patron se intelege persoana fizica si persoana juridica care angajeaza salariati prin incheierea contractelor individuale de munca.
(3) Persoanele juridice care angajeaza salariati mai sunt denumite in prezenta lege si unitati.

Art. 2.
(1) Prin incheierea contractelor colective de munca se urmareste promovarea unor relatii de munca echitabile, de natura sa asigure protectia sociala a salariatilor, prevenirea sau limitarea conflictelor colective de munca ori evitarea declansarii grevelor.
(2) Fac parte din contractele colective de munca si acordurile dintre partile semnatare ale contractelor colective de munca, prin care se solutioneaza conflicte colective de munca.
(3) Contractul colectiv de munca poate cuprinde si prevederi referitoare la protectia celor alesi sau delegati in organele de conducere ale sindicatelor, respectiv a reprezentantilor salariatilor alesi potrivit prevederilor art. 20.

Art. 3.
(1) Negocierea colectiva, la nivel de unitate, este obligatorie, cu exceptia cazului in care unitatea are mai putin de 21 de salariati.
(2) Negocierea colectiva are loc in fiecare an, dupa cum urmeaza:
a) dupa cel putin 12 luni de la data negocierii precedente, neurmata de incheierea contractului colectiv de munca, sau de la data intrarii in vigoare a contractului colectiv de munca, dupa caz;
b) cu cel putin 30 de zile anterior expirarii contractelor colective de munca incheiate pe un an.
(3) Durata negocierii colective nu poate depasi 60 de zile.
(4) Negocierea colectiva va avea ca obiect, cel putin: salariile, durata timpului de lucru, programul de lucru si conditiile de munca.
(5) Initiativa negocierii apartine patronului.
(6) In cazul in care patronul nu angajeaza negocierea, aceasta are loc la cererea organizatiei sindicale sau a reprezentantilor salariatilor, dupa caz, in termen de 15 zile de la formularea cererii.

Art. 4.
(1) In termen de 15 zile de la data formularii cererii de catre organizatia sindicala sau de catre reprezentantii salariatilor, patronul trebuie sa convoace partile in vederea negocierii contractului colectiv de munca.
(2) La prima reuniune a partilor se precizeaza:
a) informatiile pe care patronul le va pune la dispozitie delegatilor sindicali sau ai salariatilor si data la care urmeaza a indeplini aceasta obligatie; informatiile trebuie sa permita o analiza comparata a situatiei locurilor de munca, a clasificarii profesiilor si meseriilor, a nivelului de salarizare, a duratei timpului de lucru si a organizarii programului de lucru;
b) locul si calendarul reuniunilor.

Art. 5.
Neindeplinirea de catre patron a obligatiilor prevazute la art. 3 alin. (5) si la art. 4 alin. (1) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 3.000.000 lei si 6.000.000 lei.

Art. 6.

Constatarea si sanctionarea contraventiei prevazute la art. 5 se fac potrivit procedurii prevazute de Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, de catre personalul din Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, din directiile generale de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, imputernicit prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.

Art. 7.
(1) La negocierea clauzelor si la incheierea contractelor colective de munca, partile sunt egale si libere.
(2) Contractele colective de munca, incheiate cu respectarea dispozitiilor legale, constituie legea partilor.

Art. 8.
(1) Clauzele contractelor colective de munca pot fi stabilite numai in limitele si in conditiile prevazute de prezenta lege.
(2) Contractele colective de munca nu pot contine clauze care sa stabileasca drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de munca incheiate la nivel superior.
(3) Contractele individuale de munca nu pot contine clauze care sa stabileasca drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de munca.
(4) La incheierea contractului colectiv de munca, prevederile legale referitoare la drepturile salariatilor au un caracter minimal.

 


CAPITOLUL II


Campul de aplicare a contractelor colective de munca

Art. 9.
Prevederile contractului colectiv de munca produc efecte pentru toti salariatii din unitate, indiferent de data angajarii sau de afilierea lor la o organizatie sindicala din unitate.

Art. 10.
(1) Contractele colective de munca se pot incheia la nivelul unitatilor, ramurilor de activitate si la nivel national.
*) Republicata in temeiul art. II din Legea nr. 143 din 24 iulie 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.172 din 28 iulie 1997, dandu-se textelor o noua numerotare.
Legea nr. 130 din 16 octombrie 1996 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.259 din 24 octombrie 1996.
(2) Contractele colective de munca se pot incheia si la nivelul unor grupuri de societati comerciale si regii autonome, denumite in continuare grupuri de unitati.
(3) In situatia in care nu sunt organizate asociatii patronale reprezentative la niveluri inferioare, asociatia patronala la nivel national poate desemna reprezentantii la negociere.

Art. 11.
(1) Clauzele contractelor colective de munca produc efecte, dupa cum urmeaza:
a) pentru toti salariatii din unitate, in cazul contractelor colective de munca incheiate la acest nivel;
b) pentru toti salariatii incadrati in unitatile care fac parte din grupul de unitati pentru care s-a incheiat contractul colectiv de munca la acest nivel;
c) pentru toti salariatii incadrati in toate unitatile din ramura de activitate pentru care s-a incheiat contractul colectiv de munca;
d) pentru toti salariatii incadrati in toate unitatile din tara, in cazul contractelor colective de munca la nivel national.
(2) La fiecare dintre nivelurile prevazute la art. 10 se incheie un singur contract colectiv de munca.
(3) Prin contractul colectiv de munca partile pot conveni constituirea unui fond din contributia patronatului, destinat activitatilor in domeniul negocierilor colective.

Art. 12.
(1) Contracte colective de munca se pot incheia si pentru salariatii institutiilor bugetare. Prin aceste contracte nu se pot negocia clauze referitoare la drepturile ale caror acordare si cuantum sunt stabilite prin dispozitii legale.
(2) Contractele colective de munca ale salariatilor institutiilor bugetare se pot incheia la nivelul unitatilor, la nivelul administratiei sau al serviciilor publice locale, pentru institutiile din subordinea acestora, si la nivel departamental, pentru institutiile subordonate.

Art. 13.
(1) Partile au obligatia sa precizeze, in fiecare contract colectiv de munca incheiat la nivel de grup de unitati si de ramura de activitate, unitatile in cadrul carora se aplica clauzele negociate.
(2) In cazul contractelor colective de munca incheiate la nivelul ramurilor de activitate, unitatile componente ale acestora se stabilesc si se precizeaza de catre partile care negociaza contractul colectiv de munca, cu respectarea prevederilor prezentei legi.continuare