Portalul :: Sindical

                 Acasa > LEGE nr. 326 din 8 iulie 2003
LEGE nr. 326 din 8 iulie 2003

LEGE nr. 326 din 8 iulie 2003
privind drepturile de care beneficiaza copiii si tinerii ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum si copiii încredintati sau dati în plasament la asistenti maternali profesionisti

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 22 iulie 2003
Parlamentul României adopta prezenta lege.

ART. 1
(1) Copiii si tinerii ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum si copiii încredintati sau dati în plasament la asistenti maternali profesionisti au dreptul la cazarmament, echipament pentru dotare initiala si înlocuire, transport, jucarii, materiale igienico-sanitare, rechizite si materiale cultural-sportive.
(2) Copiii si tinerii ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului, cei încredintati sau dati în plasament la asistenti maternali profesionisti, care urmeaza o forma de învatamânt recunoscuta de lege, precum si mamele protejate în centre maternale beneficiaza de sume de bani pentru nevoi personale.
ART. 2
(1) Limitele maxime de cheltuieli aferente drepturilor prevazute la art. 1, stabilite pe grupe de varsta, sunt prevazute în anexa care face parte integranta din prezenta lege si se indexeaza periodic, prin hotarâre a Guvernului, cu rata inflatiei.
(2) Baremele de dotare cu echipament si cazarmament si duratele de utilizare, precum si normativele valorice de cheltuieli pentru cazarmament, echipament pentru dotare initiala si înlocuire, transport, jucarii, materiale igienico-sanitare, rechizite si materiale cultural-sportive, cu încadrarea în limitele valorice prevazute în anexa, se aproba prin hotarâre a consiliului judetean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, pe baza propunerilor formulate de serviciile publice specializate pentru protectia copilului.
(3) Sumele acordate pentru nevoi personale categoriilor de copii si tineri prevazute la art. 1 alin. (2), precum si mamelor protejate în centre maternale sunt în cuantum lunar de 210.000 lei si se indexeaza periodic, prin hotarîre a Guvernului, cu rata inflatiei.
(4) In cazul copiilor cu handicap, infectati HIV sau bolnavi SIDA, ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului, precum si al celor încredintati sau dati în plasament la asistenti maternali profesionisti, cuantumul sumelor necesare acordarii drepturilor se majoreaza cu 50% în raport cu sumele acordate, în conditiile prezentei legi, beneficiarilor prevazuti la art. 1 alin. (1).
ART. 3
Copiii si tinerii ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului, precum si mamele protejate în centre maternale beneficiaza, la iesirea din evidenta acestor servicii publice, de o indemnizatie care se acorda o singura data, egala cu valoarea salariului de baza minim brut pe tara, stabilit potrivit legii.
ART. 4
Cheltuielile determinate de aplicarea prevederilor prezentei legi se suporta din bugetele proprii ale consiliilor judetene, respectiv din bugetele consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, cu asigurarea de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, care sa asigure integral nivelul acestor cheltuieli.
ART. 5
Beneficiaza de prevederile prezentei legi si unitatile de ocrotire a copilului aflate în subordinea altor institutii bugetare, iar cheltuielile determinate de aplicarea prezentei legi se suporta din bugetul acestor institutii bugetare.
ART. 6
Prezenta lege intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2004.
ART. 7
Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanta Guvernului nr. 56/1994 privind actualizarea normativelor de cheltuieli determinate de drepturile acordate copiilor din leagane, case de copii si institutii de învatamînt special, publicata în Monitorul Oficial al Romîniei, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 146/1994, precum si orice alte dispozitii contrare.

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 27 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
VIOREL HREBENCIUC

Aceasta lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 23 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romîniei.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA

Bucuresti, 8 iulie 2003.
Nr. 326

ANEXA

LIMITELE MAXIME

de cheltuieli aferente drepturilor la cazarmament,
echipament pentru dotare initiala si înlocuire, transport, jucarii, materiale igienico-sanitare, rechizite, materiale cultural-sportive,
precum si cele aferente sumelor de bani pentru nevoi personale, acordate copiilor si tinerilor ocrotiti de serviciile publice specializate
pentru protectia copilului în regim rezidential si semirezidential, mamelor protejate în centre maternale,
precum si copiilor încredintati sau dati în plasament
la asistenti maternali profesionisti


Grupa de varsta Valoarea
(lei/an/copil)

De la 0 pana la 3 ani inclusiv 2.769.000
De la 3 pana la 7 ani inclusiv 3.775.000
De la 7 pana la 14 ani inclusiv 4.632.000
De la 14 pana la 18 ani inclusiv 5.712.000
De la 18 pana la 26 ani inclusiv 6.393.000
Mama protejata în centrul maternal 6.393.000